King10

โครงการ "การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา"

โครงการ

        เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปาล์ม ชั้น ๒ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมโครงการ "การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา" เพื่อจัดทำบทสรุปผู้บริหารและรายงานผลการดำเนินงานขององค์การ (ขั้นตอนที่ ... อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจ

ต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจ

       เมื่อวันนี้ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สร... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายพระราชสักการะแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายพระราชสักการะแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

        วันนี้ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายพระราชสักการะแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารศร... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา

        เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม War Room อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กล่าวรายงานการประชุม และนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำน... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง

        เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อน  "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กับส่วนราชการในจังหวัดยะลา โดยสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาทำหน้าที่สำรวจข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งมี... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • โครงการ

  โครงการ "การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริ

 • ต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจ

  ต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน

 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายพระราชสักการะแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายพระราชสักการะแด่ส

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท

 • การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

  การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

 • การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560

  การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560

 • การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560

  การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน พ.ศ. 2560

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.