King10

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5

    เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อัญเชิญหลักเมือง จำลองประดิษฐานศาลหลักเมืองยะลา และสักการะพระบรมรูป ร.5 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดยะลา และให้การจัดงานประเพณีสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้ง... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

        เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ ที่โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้พบปะเย... อ่านเพิ่มเติม...

มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา นำทีมบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา  ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมื... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

        เมื่อวันนี้ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

        เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ที่วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ย... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5

  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักก

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ท

 • มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

  มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโ

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำ

 • โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพีย

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบก

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่

 • โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริหาร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริหาร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2561

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.