King10

พิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดยะลา”

พิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดยะลา”

     วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดยะลา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดยะลาได้จัดงาน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก ถ.สุขยางค์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่งมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

     เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เนื่องด้วยจังหวัดยะลาได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ ๑) รางวัลบริการภาครัฐ ๒) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ ๓) รางวั... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

        วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจุฑามาศ สังข์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยช้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ซึ่งสำนัก... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

     วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววรรณา ดือมาลี พนักงานสถิติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ภายใต้ชื่อ “Yala city of Happiness” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชก... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ชุมชน ปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยูง”

กิจกรรมรณรงค์ชุมชน ปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยูง”

     วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญ พร้อมด้วย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชน ปลอดยุงลาย“วิ่งไล่ยูง”ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาและเค... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดยะลา”

  พิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจ

 • ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหา

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ อำเภ

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

 • กิจกรรมรณรงค์ชุมชน ปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยูง”

  กิจกรรมรณรงค์ชุมชน ปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยูง”

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 มารู้จัก

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 มารู้จัก "มาดี" กันเถอะ

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการงานรัฐบาล (ครบ 6 เดือน) พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการงานรัฐบาล (ครบ 6 เดือน) พ.ศ

 • โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2563

  โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม 2563

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม 2563

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "สำมะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคำถามจ

 • รู้ก่อนถึงวันสำมะโน

  รู้ก่อนถึงวันสำมะโน

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.