King10
Previous
Next
 • พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศ โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด   และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  เข้าร่วมประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบสาร

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 3

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ

 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม

  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดสถานีขนส่งผ

 • พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม

  พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมสำห

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใ

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ

 • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.