King10

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง

        วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และทำการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ โดยมี นาย... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒

        วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ) และสาขาการบริหารภาครัฐ โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน เนื่องจาก ก.พ.ร. แจ้งว่... อ่านเพิ่มเติม...

การถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

การถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

        วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายธเนส สุวัตถิกุล ผู้อำนวยกลุ่มปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จากห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conferance) ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง" โดยมีนายเจษฎา จิตรัต... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

        วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒"

กิจกรรมนิทรรศการ

        วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒" และร่วมร้องเพลงอาเซียน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ตำบลลำพ

 • ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒

  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิ

 • การถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

  การถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูป

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม

 • กิจกรรมนิทรรศการ

  กิจกรรมนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุน

 • โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562

  โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคม

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

  โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.