เนื้อหา

ที่ตั้งสำนักงาน

 satyala

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.