เนื้อหา

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

       เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ด้วยจังหวัดยะลา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ (เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ - สามเณร) ขึ้น โดยจัดให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงสถานศึกษา ได้อออกเยียมเยียนวัด/พระภิกษุ - สามเณร และชาวบ้านที่อยู่อาศัยรอบๆ วัด ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดในหมู่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพุทธศาสนิกชน

moral 20032560

 

                                                            

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.