เนื้อหา

จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

        เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสถิติตามหลักวิชา มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซิ่งเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจต่อสาธารณะ ในความเป็นมืออาชีพทางด้านสถิติ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 และ 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดข้อบังคับสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยาช้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2533 ไว้ดังต่อไปนี้

civilservantnso3

รายละเอียดทั้งหมด

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.