เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา (Focus group)

         เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (Focus group)  ร่วมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัด และนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนข้อมูลและพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อน ภาพเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ณ ห้องวายุภักษ์สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

fiscalmeeting10012018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.