เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 

1 - 15 มิ.ย. 2563
2

สำรวจ​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ​ พ.ศ. 2563 

16 มี.ค. - 16 มิ.ย. 2563
3

สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563  

16 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563
4

สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 

16 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563
5

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 

1 - 20 มิ.ย. 2563
6

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 

7 - 20 มิ.ย. 2563 

7

สำรวจความพึงพอใจในชีวิตและความเสี่ยง พ.ศ. 2563

ประมาณกลางเดือน มิ.ย. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.