เนื้อหา

รายงานสถิติจังหวัดยะลา Yala Provincial Statistic Report        
           สถิติสังคม
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติแรงงาน
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการศึกษา
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติสุขภาพ
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติสวัสดิการสังคม
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติหญิงและชาย
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
        สถิติเศรษฐกิจ
 • 2561 : 2560 : 2559 : บัญชีประชาชาติ
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติเกษตร และประมง
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติอุตสาหกรรม
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติพลังงาน
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการค้า และราคา
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
 • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการคลัง
        สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม