เนื้อหา

รายงานสถิติจังหวัดยะลา Yala Provincial Statistic Report        
           สถิติสังคม
 • 2560 : 2559 : สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 • 2560 : 2559 : สถิติแรงงาน
 • 2560 : 2559 : สถิติการศึกษา
 • 2560 : 2559 : สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 • 2560 : 2559 : สถิติสุขภาพ
 • 2560 : 2559 : สถิติสวัสดิการสังคม
 • 2560 : 2559 : สถิติหญิงและชาย
 • 2560 : 2559 : สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 • 2560 : 2559 : สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
        สถิติเศรษฐกิจ
 • 2560 : 2559 : บัญชีประชาชาติ
 • 2560 : 2559 : สถิติเกษตร และประมง
 • 2560 : 2559 : สถิติอุตสาหกรรม
 • 2560 : 2559 : สถิติพลังงาน
 • 2560 : 2559 : สถิติการค้า และราคา
 • 2560 : 2559 : สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
 • 2560 : 2559 : สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2560 : 2559 : สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 2560 : 2559 : สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
 • 2560 : 2559 : สถิติการคลัง
        สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 • 2560 : 2559 : สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • <<

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.