เนื้อหา

D 
2019.1 coverspk
2018coversurveyworking
   
   รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา พ.ศ. 2561 
D
coverspk42018  
coverspk32018  
D
2017coverindustrialcensus   
coverhss2017     
D
coverspk22018   
D
coverspk20171
  
coverspk420171  
หน้าถัดไป

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.