เนื้อหา

พิธีเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

        วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 ศาลากลาง จ.ยะลา  นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ และเวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธาน วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียง

20190603queenmajesty

 

การประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ

        วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฮาลา บาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน(FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล(FI) เข้ารับการอบรม

20190503waterproject

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

        วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการเป็นเมื่องอัจฉริยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำเมืองจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งเทศบาล อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมแกรนด์พาเลช จังหวัดยะลา

20190514smartcity1

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา"

        วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง (ถนนสุขยางค์) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา" ตามที่กระทรางมหาดไทย กำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจนเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน

20190524volunteer

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

        วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

20190507ceremony

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.