เนื้อหา

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

    วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ที่สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ส่วนราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

20190710morningmeeting

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ฯ ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง

      วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ฯ ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

20190707balafather

การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอรามัน

     วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงงานและสร้างเครื่อข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานสถิติในเชิงพื้นที่

20190710leadermeetingraman

การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมืองยะลา

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานเชิงสถิติในเชิงพื้นที่

20190711leadermeetingmueang

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอกาบัง

     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงงานและสร้างเครื่อข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานสถิติในเชิงพื้นที่

20190703leadermeetingkabang

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.