โครงสร้างและอัตรากำลัง

organagram4.1 

  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา มีดังต่อไปนี้

      สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  1. กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลและจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
  2. บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
  3. ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของข้อมูลและสถิติ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติระดับพื้นที่
  5. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.