วิสัยทัศน์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

          วิสัยทัศน์

          "เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ"

 

           พันธกิจ

           1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ

           2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

           3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

           4. บูรณาการเชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

           5. พัฒนาบุคลากรทางดานสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 

           6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล

 

          วัฒนธรรมองค์กร

          "ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช."

 

          

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.