กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2560

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายธเนส สุวัตถิกุล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา และคณะเข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและคมนาคม เป็นเจ้าภาพ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วม เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

morning meeting18012560


สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.