King10

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าหน้าในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมด้วยนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ  โดยมีนางศิริรัตน์ ตัณท์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน เพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมในการใช้แอพพลิเคชั่น ในการสำรวจคิดเห็นขอ... อ่านเพิ่มเติม...

งานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

งานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

        เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในหัวข้อ “Phuket Digital lnnovation ๒๐๑๘ : Big data “ ณ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (โฮมเวร์คชั้น ๑)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา

        เมื่อวันนี้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยครั้งนี้ได้กำหนดลงพื้นที่ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนรา... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน เพื่อร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบรูณาการ ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนลูกหลานชาวยะลา ในการรวมตัวกันต่อต้านยาเสพติด โดย... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของป

 • งานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

  งานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเท

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่

 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ๒๕๖๑

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ๒๕๖๑

 • โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพีย

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบก

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่

 • โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริหาร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริหาร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2561

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.