King10

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

        เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ ที่โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้พบปะเย... อ่านเพิ่มเติม...

มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา นำทีมบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา  ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมื... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

        เมื่อวันนี้ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

        เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ที่วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ย... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

        เมื่่อวันนี้ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม ได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า และรับน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ท

 • มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

  มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโ

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำ

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

  การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559

 • การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

  การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

 • การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560

  การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560

 • การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560

  การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน พ.ศ. 2560

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.