กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล

        เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตร ความความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านพะปูเงาะ จังหวัดยะลา ซึ่งจัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

digitalliteracy

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.