โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ลำดับที่
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2560
2
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2560
3
สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.) วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2560
4
สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
5
สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560
6
สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2560 วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560
7
การตรวจสอบและปรับปรุงเส้นขอบเขต EA พ.ศ. 2560 วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560
8
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
9
สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560
10
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2560 วันที่ 24 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560
11
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560(แจงนับ) วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.