โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ลำดับที่ 
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 1 - 12 พ.ค 60
2
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 7 - 20 พ.ค. 60
3
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.) 7 - 20 พ.ค. 60
4
 สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 1 เม.ย - 30 มิ.ย 60
5
 สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560 1 พ.ค - 31 ก.ค. 60
6
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2560 1 - 31 พ.ค. 60
7
 การตรวจสอบและปรับปรุงเส้นขอบเขต EA พ.ศ. 2560 1 เม.ย - 30 ก.ย. 60
8
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. 2560 1 พ.ค. - 30 มิ.ย 60
9  สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 17 พ.ค - 31 ก.ค. 60
10
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2560
 
24 เม.ย. - 15 พ.ค. 60
11
 สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560(แจงนับ) 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 60

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.