การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

        เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมเล็ก) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้พนักงานแจงนับ มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้อง โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานแจงนับ ร่วมด้วยจำนวนมาก

       นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม ทำให้รัฐบาลต้องทำการปฏิรูปประเทศเพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ จึงเกิดขึ้น และเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้มีข้อมูลจากโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องการชุดข้อมูลที่สำคัญจำนวนมาก มาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมการจัดสวัสดิการการช่วยเหลือของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

poverty2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.