รายการงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน มิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT       
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
                   Report date : 05.07.2017
User name : BATCHINF01
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500083 สถจ.ยล.
Report Time : 23:32:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

2017june1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT         
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
                   Report date : 05.07.2017
User name : BATCHINF01
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500083 สถจ.ยล.
Report Time : 23:32:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
   
2017june2
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT         
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
                   Report date : 05.07.2017
User name : BATCHINF01
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500083 สถจ.ยล.
Report Time : 23:32:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

2017june3

 

 สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.