งาน "The ๔.๐ Meeting of ๑๔ Southern NSO" (การพบปะครั้งที่ ๔ ของสำนักงานสถิติ ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

        เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ก.ค. ๖๐ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมงาน "The ๔.๐ Meeting of ๑๔ Southern NSO" (การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและควบคุมคุณภาพข้อมูลระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้) ณ ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจราชการกรม(นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร) มาร่วมกิจกรรมตลอดงาน สำหรับกิจกรรมในงานนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเพื่อเชื่อมความสามัคคี และมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

meetingsouthern2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.