รายการงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT          
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
          Report date  : 02.08.2017
User name     : BATCHINF01
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500083 สถจ.ยล.
Report Time  : 23:34:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
2017july1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT          
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
          Report date  : 02.08.2017
User name     : BATCHINF01
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500083 สถจ.ยล.
Report Time  : 23:34:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

2017july2
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT          
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
          Report date  : 02.08.2017
User name     : BATCHINF01
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500083 สถจ.ยล.
Report Time  : 23:34:01

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

2017july3

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.