ประชุมพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2560

     เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมประชุมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา (Focus Group) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดทำรายงานดังกล่าวฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัด

yalafiscalpolicyreport1.2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.