การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา

        เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม War Room อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กล่าวรายงานการประชุม และนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้กล่าวรายละเอียดและขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผังรายการข้อมูลสถิติพื้นฐาน 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และผังรายการข้อมูลสถิติที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

meetingstatplan128022018meetingstatplan228022018

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.