โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 1 - 12 มี.ค. 61
2  สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561(ผนวก สรง.)

1 - 12 มี.ค. 61

3  สำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 (ผนวก สรง.)

1 - 25 มี.ค. 61

4  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 7 - 20 มี.ค. 61
5  สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ผนวก สศส.) 7 - 20 มี.ค. 61
6  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61
7  การตรวจสอบและปรับปรุงเส้นขอบเขต EA พ.ศ. 2561 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 61
8  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61

9  สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.