โครงการ "การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา"

        เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปาล์ม ชั้น ๒ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมโครงการ "การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา" เพื่อจัดทำบทสรุปผู้บริหารและรายงานผลการดำเนินงานขององค์การ (ขั้นตอนที่ ๒) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาในขั้นตอนต่อไป

pmqa13032018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.