โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 ผนวก สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562
1 - 12 พ.ย. 62
2
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562
7 - 20 พ.ย. 62
3  สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2562 15 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562
4  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 1 - 12 พ.ย. 2562
5
 สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562
1 - 10 พ.ย. 62

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.