โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือนกันยายน 2563

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ผนวก สำรวจแรงงานนอกระบบ) พ.ศ. 2563 

1 - 15 ก.ย. 2563

2

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 

7 - 20 ก.ย. 2563

3

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 

1 - 20 ก.ย. 2563

4

สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (สถานประกอบการ)

ก.ค. - ก.ย. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.