โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน กันยายน 2562

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 ผนวก สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562
1 - 12 ก.ย. 62
2
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562
7 - 20 ก.ย. 62
3
 สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562
1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62
4  การสำรวจสกานะการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 25 มิ.ย. - 20 ก.ย. 2562

5

 

 โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)
1 พ.ค. - 15 ก.ย. 62
6
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562
1 - 30 ก.ย. 62

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.