โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561
1 - 12 ธ.ค. 61
2
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
7 - 20 ธ.ค. 61
3
 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 (ผนวก สรง.)
1 - 12 ธ.ค. 61
4
 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
1 - 12 ธ.ค. 61
5
 สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561
17 - 21 ธ.ค. 61
6
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561
1 - 31 ธ.ค. 61
7
 สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2562
13 - 31 ธ.ค. 61

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.