โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562
1 - 12 มี.ค. 62
2
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562
7 - 20 มี.ค. 62
3
 สำรวจความต้องการพัฒนาขึดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 (ผนวก สรง.)
1 - 12 มี.ค. 62
4
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562
1  - 31 มี.ค. 62
5  สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 1 - 31 มี.ค. 62
6
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562
1 - 31 มี.ค. 62

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.