โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 ผนวก สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563 1 - 12 ก.พ. 2563
2  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์ปชั่่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์

1 - 15 ก.พ. 2563

3  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ผนวก โครงการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563 7 - 20 ก.พ. 2563
4  สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 1 - 10 ก.พ. 2563
5  สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 1 - 20 ก.พ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.