โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561
1 - 12 พ.ค. 61
2
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
7 - 20 พ.ค. 61
3
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ผนวก สศส.)
7 - 20 พ.ค. 61
4
 สำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2561
1 - 31 พ.ค. 61
5
 สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งนืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561
27 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
6
 สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561
1 - 31 พ.ค. 61
7
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561
1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61
8
 การตรวจสอบและปรับปรุงเส้นขอบเขต EA พ.ศ. 2561
1 ม.ค. - 30 ก.ย. 61
9
 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
1 เม.ย. - 31 ก.ค. 61
10
 สำรวจธุรกิจทางการค้า, บริการ, ที่พัก และองค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561
1 ม.ค. - 31 ก.ค. 61

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.