โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับที่  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ. 2563 

1 - 15 พ.ย. 2563

2

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 

7 - 20 พ.ย. 2563

3

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 

1 - 20 พ.ย. 2563

4

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

15 - 30 พ.ย. 2563

5

สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

1 - 15 พ.ย. 2563

6

สำรวจการติดตามระดับความรู้และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563

7 - 20 พ.ย. 2563

7

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

 

1 - 15 พ.ย. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.