กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

        เมื่อวันนี้ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน ซึ่งตามปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพ

morningmeeting09052018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.