กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561

        เมื่อวันนี้ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการ ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าหน้าในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมด้วยนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน ซึ่งตามปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2561 จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพ

morningmeeting20062018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.