การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ  โดยมีนางศิริรัตน์ ตัณท์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน เพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมในการใช้แอพพลิเคชั่น ในการสำรวจคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ทั้ง ๘ อำเภอในจังหวัดยะลา ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการสามารถควบคุมดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานภาคสนามและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเป็นไปได้ของข้อมูลให้กับพนักงานจัดเก็บข้อมูล และพนักงานจัดเก็บข้อมูลจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำหรับจังหวัดยะลามีจุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ จำนวน 147 หมู่บ้าน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเน็ตประชารัฐ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งจะช่วยลดความเลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

opinionnetpracharat07072018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.