กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าหน้าในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมด้วยนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

morningmeeting11072018

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.