ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูล สถิติสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมข้าราชการ พนักงานงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูล สถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายนิมะ มะกาเจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา เป็นประธาน #ณ ห้อง Warrom อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

statplan28082018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.