โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์

        เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

thailandhistory30082018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.