การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 “ถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560”

        เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ “ถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยมี ๑๔ จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการประชุม #ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

workshopindustrial201722092018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.