ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ผู้พิการ

        เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้พิการตามคำขอยืมอุปกรณ์คนพิการให้แก่ นางสาวซารีนา เจะมะ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลา และ นางสาวฮาลีเม๊าะ กาซอ ในเขตพื้นที่ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

equipmentdisable09112018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.