กิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่าย"

hightea20112018        วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่าย" ของกลุ่มหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษกิจและสังคม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.