ลงพื้นที่ตรวจเยียมและมอบอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารให้แก่คนพิการ

equipmentdisable23112018          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ พร้อมด้วย พนักงานสถิติและเจ้าหน้าที่สถิติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้พิการตามคำขอยืมอุปกรณ์คนพิการ ให้แก่ นายพีราพงศ์ ทองแหวน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.