ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ปากบาง ม.๘ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง

        วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ปากบาง ม.๘ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

betongmerit25112018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.