ประชุม ชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ การจัดทำรายงานโครงการภาวะการทำงานของประชากร โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ

        วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมประชุม ชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ การจัดทำรายงานโครงการภาวะการทำงานของประชากรโครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) นอกเขตเทศบาล ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

conference27112018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.