ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

        วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถิติ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

officemeeting28112018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.