วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

        เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ลานเอนกประสงค์ตลาดกลางยางพารา และเขาหัวล้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดยะลา  นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล (Trail Running) การวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการรองเลขาธิการ ศอ.บต. ประธานร่วมในพิธีเปิด มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต การจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต จากนั้น ประธานในพิธีได้ปล่อยวิ่งเทรล (การวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ) สัมผัสธรรมชาติ ทะเลหมอกที่มีสวยงามของชุดชมวิวเขาหัวล้าน ที่สามารถมองเห็นตัวเมืองยะลา ระยะทาง ๖ กิโลเมตร

20181207funtrail

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.