กิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

        วันนี้ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อำเภอกาบัง ตำบลบาละ จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิตจังหวัดยะลา พร้อมด้วยช้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ นางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา นางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม สำหรับการจัดเสวนา "ใต้สันติสุขสัญจร" ครั้งนี้ มีประเด็นเสวนา ในหัวข้อ "สังคมสันติสุขได้เพราะเราร่วมใจกัน" ภายใต้นโยบายไทยนิยมยั่งยืน

20181207peacesouth

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.