ประชุมคณะทำงาานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

        วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนเข้าร่วมประชุมคณะทำงาานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20181219householdsurvey

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.