การประชาสัมพันธ์งานโครงการ และการสร้างเครือข่าย ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ณ อ.บันนังสตา

        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่สถิติ ผู้ประสานงานสถิติอำเภอบันนังสตา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการนี้ทางสำนักงานสถิติจังหวัดยะลามีการประชาสัมพันธ์งานโครงการและการสร้างเครือข่าย ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

20190201headmanmeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.