การประชาสัมพันธ์งานโครงการ และการสร้างเครือข่าย ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ณ อ.กรงปินัง

        วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่สถิติ ผู้ประสานงานสถิติอำเภอกรงปินัง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการนี้ทางสำนักงานสถิติจังหวัดยะลามีการประชาสัมพันธ์งานโครงการและการสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

20190207headmanmeeting

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.