ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒

        วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ) และสาขาการบริหารภาครัฐ โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน เนื่องจาก ก.พ.ร. แจ้งว่าจังหวัดยะลาได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ หมวด ๒ ในขั้นตอนที่ ๑ แล้ว จึงเชิญคณะทำงานฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190305publicellenceawards

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.