ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกัน ประเทศไปสู่การปฏิบัติครั้งที่ ๓ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔

        วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบัติครั้งที่ ๓ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ โดยมี พลโทชนินทร โพธิ์วัฒนางค์กูร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธาน ณ ห้องจะบังตีกอ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

20190327plantojoin

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.