ประชุมเพื่อร่วมวางแผนกับศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

        วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดสงขลา นายธนู สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาส และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนกับศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.)ในการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อกาiบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. (นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา

20190328waterproject

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.