สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

        วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการเป็นเมื่องอัจฉริยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำเมืองจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งเทศบาล อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมแกรนด์พาเลช จังหวัดยะลา

20190514smartcity1

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.